Regulamin sklepu

DANE KONTAKTOWE: 

e-mail: materia@materiawear.com

tel: 509 465 954 (od poniedziałku do piątku, od 9-17)

SPRZEDAWCA:

Materia Sp. z o.o.

ul. Czeremchowa 32/97

61-474 Poznań

NIP: 7831846973

REGON: 52059144100000

KONTO BANKOWE: 

48 1050 1520 1000 0090 8144 2312

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży internetowej realizowanej za pośrednictwem witryny internetowej www.materiawear.com
 2. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 3. Złożenie skutecznego Zamówienia wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W Regulaminie zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklepu internetowego, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

§2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc usługi na rzecz Kupujących drogą elektroniczną. 
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów fizycznych, uwidocznionych na stronach Sklepu. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych na stronie internetowej.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny na stronie internetowej Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 7. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży internetowej i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Kupującego drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Jeżeli Kupujący zapisuje się do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Kupującego oraz przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail materia@materiawear.com. W wiadomości Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie uwagi w terminie do 30 dni od otrzymania wiadomości i poinformuje Klienta o jej rozpoznaniu na adres e- mail składającego reklamację.

II. ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

§1. Składanie zamówienia.

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedawcę w okresie do 7 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

§2. Zamówienia w trybie pre-order.

 1. W stosunku do wybranych towarów Sprzedawca może umożliwić złożenie zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży). Opcja zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedawcę towarów, które nie są obecnie dostępne w ofercie, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 40 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego towaru.
 2. Towary dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone na stronie internetowej Sprzedawcy wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której towar będzie dostępny.
 3. Zamówienia pre-order realizowane są z odroczonym terminem wysyłki, do czasu premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedawcy. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownym udostępnieniu towaru w ofercie, nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.
 4. Na 2 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie, Sprzedawca przypomni Kupującemu o złożonym zamówieniu w formie e-mail.
 5. W przypadku, jeśli zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy zamówienie ma ulec podziałowi na dwa zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Kupującego o podziale zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.
 6. Do zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

§3. Dostawa i płatność.

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez: system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§4. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych (zazwyczaj wynosi 2-3 dni robocze), chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamawia produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT, REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU

§1. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mail: materia@materiawear.com, (prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”). Oświadczenie powinno zawierać Adresata (MATERIA – Marta Nowak), informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, Imię i Nazwisko konsumenta, adres konsumenta, numer bankowy konsumenta, na który mają zostać zwrócone środki, podpis konsumenta oraz datę. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. Zwroty przyjmujemy pod adresem: MATERIA, Plac Wolności 16; 61-739 Poznań (wejście od ul. Nowowiejskiego)
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni).
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym objął w posiadanie zakupione rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysyła towar, który chce zwrócić lub wymienić, razem z nieuszkodzonymi metkami oraz plombą sznurkową. Ubranie powinno posiadać przypięte metki oraz oryginalne opakowanie.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu płatności stanowiące równowartość uiszczonej ceny za produkt niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony produkt. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§2. Odpowiedzialność za wady / reklamacja zakupionego produktu.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Rękojmia jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę lub jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może: żądać wymiany produktu na wolny od wad, wymiany produktu na zgodny z umową, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór formularza dostępny TUTAJ).
 5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu z tytułu rękojmi za wady towaru, nie wyższe jednak niż do kwoty 25zł.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa bądź wymiana towaru na nowy Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy kupionych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 9. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.
 10. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym niezwłocznie Sprzedawcę, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od objęcia w posiadanie zakupionej rzeczy, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 13. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ma możliwość: 
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§1.  Dane osobowe i pliki cookies.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.

§2. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami przez stronę internetową www.materiawear.com – wszelkich informacji udziela Sprzedawca pod adresem e-mail: materia@materiawear.com
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.

Aktualizacja adresu zwrotów – pkt. III §1 pkt. 3: 24.05.2023 r.